ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 169
din 27.05.2024
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 27 mai 2024


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.493/15.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.720/17.05.2024 al Direcției Economice;
-Raportul de specialitate nr. 11.495/15.05.2024 al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport;
-Adresa nr. 1.109/13.05.2024 a S.C. Aeroportul Arad S.A., înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 11.273/14.05.2024;
-Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. nr. 11/18.04.2024, nr. 13/18.04.2024 și nr. 22/13.05.2024;
-Raportul de audit al situațiilor financiare ale S.C. Aeroportul Arad S.A.;
-Contractul de reprezentare nr. 30.445/23.12.2020 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad și doamna Popa Garofița;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a și d și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 55 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și alin. (2) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
-Prevederile pct. 21 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se acordă mandat special doamnei Garofița Popa, reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru a vota în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 mai 2024 pentru:
-Aprobarea Raportului anual al administratorilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Aeroportul Arad S.A., respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația variației fluxurilor de numerar, Notele asupra situațiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2023, prevăzute în Anexele nr. 2-8 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 421.529,33 lei, pe următoarele destinații:
-Rezerve legale: 21.076,47 lei
-Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 400.452,86 lei.
-Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023
-Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2023, prevăzut în Anexa nr. 9 la prezenta hotărâre
-Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, prevăzut în Anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.
Art.2.Anexele nr.1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad
-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad
-S.C. Aeroportul Arad S.A.
-Doamna Garofița Popa.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 5.pdf
Anexa 6.pdf
Anexa 7.pdf
Anexa 8.pdf
Anexa 9.pdf
Anexa 10.pdf
File Name
Raport DE.pdf
Raport SGCAST.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 5 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
3 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
4 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
13 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
14 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
16 MOŢ PETRU (PSLC)
17 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
18 ONESCU IRINA (PNL)
19 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
20 POP TALIDA (PNL)
21 POPA GAROFIŢA (PNL)
22 REMEŢAN FLORIN (PMP)
23 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
24 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
25 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
26 TRIPON FLORIN (PNL)
27 ULICI ION (PNL)
28 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)
29 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
30 LUCA SAMUEL (USR)
31 ORZA GHEORGHE (USR)
32 POP IOANA-ALINA (USR)
33 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)