ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 165
din 27.05.2024
privind aprobarea plăţii contribuției Consiliului Judeţean Arad pe anul 2024 la bugetul Euroregiunii DKMT


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.134/10.05.2024 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.135/10.05.2024 al Direcţiei Comunicare, Strategii și Administrație Publică și al Direcției Economice;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 45/25.06.1997 privind aprobarea stabilirii legăturilor de cooperare între județul Arad și unități administrativ-teritoriale similare din Ungaria și Iugoslavia;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 46 alin. (1) lit. a din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă plata sumei de 3.657 euro reprezentând contribuția Consiliului Judeţean Arad pe anul 2024 la bugetul Euroregiunii DKMT – Societate Nonprofit de Utilitate Publică a Euroregiunii Dunăre-Criș-Mureș-Tisa.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare, Strategii și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Comunicare, Strategii și Administrație Publică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)