ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 293
din 29.09.2021
privind aprobarea suplimentării numărului de posturi, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.101/22.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.102/22.09.2021 al Direcției Economice;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 19 alin. (1) lit. a4 din O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
-Prevederile art. 2 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România cu 2 posturi, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Numărul maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult ce aparțin cultelor religioase recunoscute în România este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică a Consiliului Județean Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice al Consiliului Județean Arad
-Episcopia Romano – Catolică Timișoara
-Protopopiatului Reformat Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)