ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 298
din 29.09.2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. din data de
30 septembrie/1 octombrie 2021


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.474/27.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.475/27.09.2021 al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 270/10.09.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021;
-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 549/25.11.2020 privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A.;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 29 alin. (11) și art. 37 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Anexei 1b la Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și d, alin. (2) lit. d, alin. (5) lit. m și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se acordă mandat special domnului Buda Dan Florin-șef serviciu-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport al Consiliului Județean Arad, reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru a vota în ședința Adunării Generale Ordinare din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021, ora 13.00 pentru:
-Aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru semestrul I al anului 2021, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
-Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se încheia cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A., conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;
-Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.
Art.2.Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-S.C. Compania de Transport Public S.A.
-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport al Consiliului Județean Arad
-Domnul Buda Dan Florin.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 5 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
3 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
4 BOZGA DORU (PNL)
5 BUDĂU RUBEN (PSLC)
6 BULBUC IONEL (PNL)
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
9 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
11 CRIŞAN IOAN (PNL)
12 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
13 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
14 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
16 MOŢ PETRU (PSLC)
17 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
18 ONESCU IRINA (PNL)
19 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
20 POP TALIDA (PNL)
21 POPA GAROFIŢA (PNL)
22 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
23 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
24 TRIPON FLORIN (PNL)
25 ULICI ION (PNL)
26 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
27 LUCA SAMUEL (USR)
28 ORZA GHEORGHE (USR)
29 POP IOANA-ALINA (USR)
30 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)