ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 184
din 27.05.2024
privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad asupra unor bunuri și trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Ghioroc a unor bunuri


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 12.169/23.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 12.170/23.05.2024 al Direcției Economice;
-Adresa nr. 3.838/02.02.2024 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 2.766/02.02.2024;
-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghioroc nr. 50/22.05.2024 privind solicitarea către Consiliul Județean Arad a aprobării trecerii din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al comunei Ghioroc, a unor bunuri imobile-clădiri și terenuri situate pe raza admnistrativ-teritorială a comunei Ghioroc;
-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghioroc nr. 161/08.12.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Ghiroc în domeniul public al Județului Arad a imobilului teren în suprafață de 131 mp înscris în C.F. nr. 314192 Ghioroc;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 498/28.12.2023 privind declararea imobilului-teren intravilan înscris în C.F. nr. 314192 Ghioroc de interes public județean și majorarea patrimoniului public al județului Arad;
-Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 307045 Ghioroc;
-Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 307046 Ghioroc;
-Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 314192 Ghioroc;
-Contractul de administrare nr. 4.367/3.454/2011 încheiat între Judeţul Arad şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. c și art. 294 alin. (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (2) și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.(1) Se revocă dreptul de administrare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad asupra unor bunuri aflate în domeniul public al Județului Arad, cu datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) Contractul de administrare nr. 4.367/3.454/2011 încheiat între Judeţul Arad şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad se modifică în mod corespunzător.
Art.2.Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Ghioroc a bunurilor cu datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al Județului Arad și evidențele contabile ale Consiliului Județean Arad se actualizează conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4.Predarea-preluarea bunurilor prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2 se face prin încheierea unui protocol între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.5.Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat al Consiliului Județean Arad
-Consiliul Local al Comunei Ghioroc
-Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)