ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 170
din 27.05.2024
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 27/28 mai 2024


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.496/15.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.723/17.05.2024 al Direcției Economice;
-Raportul de specialitate nr. 11.497/15.05.2024 al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport;
-Adresa nr. 12.406/13.05.2024 a S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 11.336/14.05.2024;
-Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 31/10.05.2024, nr. 35/10.05.2024, nr. 36/10.05.2024, nr. 40/10.05.2024 și nr. 41/10.05.2024;
-Raportul auditorului independent privind auditarea situațiilor financiare ale S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 417/27.04.2023 privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a și d și ale art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și lit. d, alin. (2) lit. d, alin. (5) lit. m și ale art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile pct. 21 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se acordă mandat special domnului Buda Dan Florin, reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru a vota în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28 mai 2024 pentru:
-Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Apă Arad S.A., respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar și Notele explicative la situațiile financiare anuale, pe anul 2023, prevăzute în Anexele nr. 1-7 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea repartizării profitului net în sumã de 5.484.242 lei pe următoarele destinații:
-dividende cuvenite acționarilor: 2.742.121 lei
-surse proprii de finanțare: 2.742.121 lei.
-Aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2023, conform Anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație.
-Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, conform Anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și a planului de administrare pentru anul 2023, conform Anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.
-Aprobarea Anexei nr. 1 la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2024, conform Anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.
-Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, conform Anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.
-Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
Art.2.Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad
-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-Domnul Buda Dan Florin.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 5.pdf
Anexa 6.pdf
Anexa 7.pdf
Anexa 8.pdf
Anexa 9.pdf
Anexa 10.pdf
Anexa 11.pdf
File Name
Raport DE.pdf
Raport SGCAST.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 5 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
3 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
4 BOZGA DORU (PNL)
5 BUDĂU RUBEN (PSLC)
6 BULBUC IONEL (PNL)
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
9 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
11 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
12 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
13 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
14 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
15 MOŢ PETRU (PSLC)
16 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
17 ONESCU IRINA (PNL)
18 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
19 POP TALIDA (PNL)
20 POPA GAROFIŢA (PNL)
21 REMEŢAN FLORIN (PMP)
22 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
23 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
24 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
25 TRIPON FLORIN (PNL)
26 ULICI ION (PNL)
27 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)
28 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
29 LUCA SAMUEL (USR)
30 ORZA GHEORGHE (USR)
31 POP IOANA-ALINA (USR)
32 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
33 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)