ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 177
din 27.05.2024
privind aprobarea majorării patrimoniului public al Județului Arad cu investiția „Modul container multifuncțional” și constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad asupra acesteia


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.210/13.05.2024 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.211/13.05.2024 al Direcţiei Economice;
-Adresa nr. 21.181/24.04.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 10.201/25.04.2024;
-Proces-Verbal de recepție nr. 3/26.03.2024;
-Proces-Verbal de punere în funcțiune nr. 633/26.03.2024;
-Contractul de administrare directă nr. 8.650/27.927/2006 încheiat între Consiliul Județean Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 863 lit. a și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 108 lit. a, art. 173 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit. a, art. 286 alin. (1) și alin. (3), art. 299 și art. 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 182 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se declară de interes public județean investiția „Modul container multifuncțional” în valoare de 172.160,87 lei, cu datele de identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Patrimoniul public al Județului Arad se majorează cu investiția prevăzută la art. 1 care se dă în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad în vederea desfășurării activității specifice.
Art.3.Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al Județului Arad și evidențele contabile ale Consiliului Județean Arad se modifică în mod corespunzător.
Art.4.Contractul de administrare nr. 8.650/27.927/2006 încheiat între Consiliul Județean Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad se modifică în mod corespunzător.
Art.5.Predarea-primirea bunurilor aferente investiției menționate la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Județean Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)