ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 172
din 27.05.2024
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 707 km 0+000-14+100, 18+100-22+294 Petriș-Limită Județ Hunedoara - tronson 1 km 0+000-14+100 (14+300)


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 10.753/07.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 10.754/07.05.2024 al Direcției Tehnice-Investiții;
-Avizul nr. 9/09.05.2024 al Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Documentația tehnico-economică - faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 707 km 0+000-14+100, 18+100-22+294 Petriș-Limită Județ Hunedoara - tronson 1 km 0+000-14+100 (14+300), Proiect nr. 3/2022, elaborată de S.C. Starcom Exim S.R.L.;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b și alin. (4) lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 707 km 0+000-14+100, 18+100-22+294 Petriș-Limită județ Hunedoara – tronson 1 km 0+000-14+100 (14+300), prevăzuți în Anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică-Investiții și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Direcția Tehnică-Investiții a Consiliului Județean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)