ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 167
din 27.05.2024
privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către Spitalul de Psihiatrie Mocrea


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.487/15.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.488/15.05.2024 al Direcției Economice și al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport;
-Adresa nr. 1.117/14.05.2024 a Spitalului de Psihiatrie Mocrea, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 11.452/15.05.2024;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 64/25.02.2021 privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către Spitalul de Psihiatrie Mocrea;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 5 alin. (3^1) din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Pentru activitățile specifice desfășurate de către Spitalul de Psihiatrie Mocrea se aprobă un număr de două autoturisme.
Art.2.Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 64/25.02.2021 privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către Spitalul de Psihiatrie Mocrea își încetează aplicabilitatea.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul de Psihiatrie Mocrea.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad
-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad
-Spitalul de Psihiatrie Mocrea.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)