ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 168
din 27.05.2024
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad” pe anul 2023 și distribuirea profitului net realizat de aceasta


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.489/15.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.722/17.05.2024 al Direcției Economice;
-Raportul de specialitate nr. 11.491/15.05.2024 al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport;
-Adresa Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad” nr. 2.334/14.05.2024, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 11.334/14.05.2024;
-Hotărârile Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad” nr. 495/13.05.2024 și nr. 496/13.05.2024;
-Raportul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad” aferent anului 2023;
-Raportul auditorului independent privind auditarea situațiilor financiare ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad”;
-Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad” aferent anului 2023;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile pct. 21 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 29 alin. 2 lit. m din Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad”.


În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad”, respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar și Notele explicative asupra situațiilor financiare pe anul 2023, prevăzute în Anexele nr.1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Profitul net realizat în anul 2023 de către Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad”, în valoare de 255.159,38 lei, se repartizează după cum urmează:
-249.331,96 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2022
-3.000 lei vărsăminte la bugetul Județului Arad
-2.827,42 lei surse proprii de finanțare ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad”.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad”.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport al Consiliului Județean Arad
-Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad”.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 5.pdf
Anexa 6.pdf
Anexa 7.pdf
File Name
Raport DE.pdf
Raport SGCAST.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 5 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
3 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
4 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
13 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
14 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
16 MOŢ PETRU (PSLC)
17 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
18 ONESCU IRINA (PNL)
19 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
20 POP TALIDA (PNL)
21 POPA GAROFIŢA (PNL)
22 REMEŢAN FLORIN (PMP)
23 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
24 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
25 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
26 TRIPON FLORIN (PNL)
27 ULICI ION (PNL)
28 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)
29 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
30 LUCA SAMUEL (USR)
31 ORZA GHEORGHE (USR)
32 POP IOANA-ALINA (USR)
33 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)