ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 164
din 27.05.2024
privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.437/15.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.438/15.05.2024 al Direcției Economice, al Serviciului Investiții și Managementul Spitalelor și al Serviciului Gestiune Resurse Umane;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 93/28.03.2024 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a, alin. (2) lit. c și art. 191 alin. (1) lit. a și alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă statul de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 93/28.03.2024 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad își încetează aplicabilitatea.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcția Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Investiții și Managementul Spitalelor al Consiliului Judeţean Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)