ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 183
din 27.05.2024
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800 … 30+700 Arad – Pîncota și Reabilitare DJ792C, km 0+000 … 21+000 și 26+000 … 36+300
Buteni - Pîncota” – etapa II și a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 12.097/23.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 12.098/23.05.2024 al Direcției Programe de Dezvoltare;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 458/28.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800…30+700 Arad – Pîncota și Reabilitare DJ792C, km 0+000…21+000 și 26+000…36+300 Buteni - Pîncota” în cadrul Programului Regional Vest 2021 - 2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens;
-Decizia Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest nr. 49/14.05.2024 privind aprobarea Corrigendum-ului nr. 1 de modificare a Ghidului solicitantului de finanțare (GSF) aferent Proiectelor etapizate;
-Ghidul solicitantului de finanțare - proiecte etapizate, varianta consolidată 14.05.2024;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile Instrucțiunii Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 - 2020;
-Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă proiectul cu titlul „Modernizare DJ 709 km 0+800 … 30+700 Arad – Pîncota și Reabilitare DJ792C, km 0+000 … 21+000 și 26+000 … 36+300 Buteni - Pîncota” – etapa II, în vederea finanțării în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 5 - O regiune accesibilă, Obiectiv specific RSO3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR), Intervenția regională 5.1.A Drumuri județene, apelul de proiecte nr. PRV/5.1A/1e.
Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1 în cuantum de 12.282.167,37 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 9.857.279,80 lei și valoarea totală neeligibilă 2.424.887,57 lei.
Art.3.Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în cuantum de 2.622.033,17 lei, formată din:
i. 197.145,60 lei respectiv 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului;
ii. 2.424.887,57 lei reprezentând valoarea totală neeligibilă a proiectului.
Art.4.Se aprobă asigurarea din bugetul Județului Arad a sumelor declarate neeligibile pe parcursul implementării proiectului prevăzut la art. 1, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial, precum și cheltuielile conexe/auxiliare ce pot apărea pe durata implementării proiectului, pentru implementarea acestuia în condiții optime.
Art.5.Se aprobă asigurarea tuturor resursele financiare și efectuarea tuturor cheltuielilor necesare implementării proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800 … 30+700 Arad – Pîncota și Reabilitare DJ792C, km 0+000 … 21+000 și 26+000 … 36+300 Buteni - Pîncota” – etapa II în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.
Art.6.Se împuternicește președintele Consiliului Județean Arad, domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir, să semneze toate documentele necesare pentru proiectul „Modernizare DJ 709 km 0+800 … 30+700 Arad – Pîncota și Reabilitare DJ792C, km 0+000 … 21+000 și 26+000 … 36+300 Buteni - Pîncota” – etapa II inclusiv contractul de finanțare, în numele Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad.
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Programe de Dezvoltare a Consiliului Județean Arad.
Art.8.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Programe de Dezvoltare a Consiliului Județean Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Direcția Tehnică Investiții a Consiliului Județean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Referat.pdf
Raport.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)