ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 295
din 29.09.2021
privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 20.982/22.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 20.983/22.09.2021 al Direcției Economice;
-Amendamentul nr. 21.620/29.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad nr. ARG_STZ_7036/1/AD/20.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 20.871/20.09.2021;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr. 144/28.04.2021, nr. 166/27.05.2021, nr. 197/25.06.2021, nr. 240/30.07.2021 și nr. 260/27.08.2021;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 19 alin. (2) și ale art. 49 alin. (4) și (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024, prin rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024, prin rectificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă rectificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Județului Arad, prin rectificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă rectificarea Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024, prin rectificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5.Se aprobă modificarea contribuțiilor la salarizarea personalului neclerical angajat în unitățile de cult, precum și alocarea sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitățiilor de cult recunoscute în România pe anul 2021, prin modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6.Se aprobă modificarea numărului de posturi precum și a fondului de salarii aferent anului 2021 pentru aparatul de specialitate şi instituțiile subordonate, prin modificarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.7.Se aprobă rectificarea bugetului pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, Cap.51.02.01.03 – Autorități executive, Cap. 55.02 – Dobânzi aferente datoriei publice interne, Cap.61.02.05 – Protecție civilă și protecție contra incendiilor, Cap.65.02.03.02 – Învățământ primar, Cap.65.02.07.04 – Învățământ special, Cap.66.02.06.01 – Spitale generale, Cap.67.02.03.30 – Alte servicii culturale, Cap.67.02.06 – Servicii religioase, Cap. 68.02.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate, Cap.68.02.06 – Asistență socială pentru familie și copil, Cap.84.02.03.01 – Drumuri și poduri, Cap.84.02.03.02 – Transport în comun, Cap. 66.10.06.01 – Spitale generale, Cap.67.10.03.03 – Muzee, Cap.67.10.03.30 – Alte servicii culturale, ale Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.
Art.8.Se aprobă rectificarea bugetului general al Județului Arad pe anul 2021, prin rectificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 109/12.04.2021 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Județului Arad pe anul 2021, conform Anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.
Art.9.(1)Cheltuielile prevăzute în bugetul Județului Arad pe anul 2021 reprezintă limitele maxime care nu pot fi depășite, iar modificarea lor se va face în condițiile legii.
(2)Angajarea, contractarea de lucrări, de bunuri şi servicii, precum și efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se face numai cu respectarea prevederilor legale, în limita creditelor bugetare aprobate şi în limita veniturilor încasate.
Art.10.Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică a Consiliului Județean Arad.
Art.12.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad
-Trezoreria Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Direcția Tehnică-Investiții din cadrul Consiliului Județean Arad
-Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 5.pdf
Anexa 6.pdf
Anexa 7.pdf
Anexa 8.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)