ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 300
din 29.09.2021
privind aprobarea achiziţionării de către R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.488/27.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.489/27.09.2021 al Serviciului Guvernanţă Corporativă, Ajutor de Stat și Transport;
-Adresa nr. 23/27.09.2021 a Consiliului de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 21.487/27.09.2021;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. I alin. (3) lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă achiziţionarea de către R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru soluționarea aspectelor juridice identificate în administrarea R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad.
Art.2.Consiliul de Administrație al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad va efectua procedurile de achiziție a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.3.Cheltuielile aferente achiziției serviciilor prevăzute la art. 1 vor fi suportate de către R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.
Art.4.Se mandatează reprezentantul Judeţului Arad în Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad să aprobe achiziţionarea serviciilor prevăzute la art.1.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Serviciul Guvernanţă Corporativă, Ajutor de Stat și Transport al Consiliului Judeţean Arad
-Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad
-Domnul Ando Andrei.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 3 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BULBUC IONEL (PNL)
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
9 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
11 CRIŞAN IOAN (PNL)
12 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
13 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
14 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
15 LUCA SAMUEL (USR)
16 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
17 ONESCU IRINA (PNL)
18 ORZA GHEORGHE (USR)
19 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
20 POP IOANA-ALINA (USR)
21 POP TALIDA (PNL)
22 POPA GAROFIŢA (PNL)
23 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
24 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
25 TRIPON FLORIN (PNL)
26 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
27 ULICI ION (PNL)
28 BUDĂU RUBEN (PSLC)
29 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
30 MOŢ PETRU (PSLC)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)