ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 294
din 29.09.2021
pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 108/12.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 20.979/22.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 20.981/22.09.2021 al Direcției Economice;
-Amendamentul nr. 21.620/29.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 108/12.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2021, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr. 165/27.05.2021, nr. 196/25.06.2021, nr. 239/30.07.2021 și nr. 259/27.08.2021;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 58 alin. (1) lit. a Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 108/12.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021, urmând a avea următorul cuprins:
Art.1.Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți în sumă de 86.651 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art.2.Consiliul Județean Arad va asigura ordonatorilor de credite din subordine deschiderea de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor numai în limita repartizării excedentului.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică a Consiliului Județean Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Trezoreria Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Direcția Tehnică-Investiții a Consiliului Județean Arad
-Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)