ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 299
din 29.09.2021
privind suplimentarea fondului total al finanţărilor nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de interes general în cursul anului 2021


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.490/27.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.491/27.09.2021 al Direcției Economice și al Serviciului Guvernanţă Corporativă, Ajutor de Stat şi Transport;
-Nota de fundamentare nr. 3.722/17.09.2021 a Centrului Cultural Judeţean Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 20.765/17.09.2021;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 129/28.04.2021 privind aprobarea fondului total al finanţărilor nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de interes general în cursul anului 2021;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se suplimentează fondul total al finanţărilor nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de interes general în cursul anului 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad și Centrul Cultural Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Serviciul Guvernanţă Corporativă, Ajutor de Stat şi Transport al Consiliului Judeţean Arad
-Centrul Cultural Judeţean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 3 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BULBUC IONEL (PNL)
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
9 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
11 CRIŞAN IOAN (PNL)
12 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
13 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
14 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
15 LUCA SAMUEL (USR)
16 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
17 ONESCU IRINA (PNL)
18 ORZA GHEORGHE (USR)
19 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
20 POP IOANA-ALINA (USR)
21 POP TALIDA (PNL)
22 POPA GAROFIŢA (PNL)
23 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
24 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
25 TRIPON FLORIN (PNL)
26 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
27 ULICI ION (PNL)
28 BUDĂU RUBEN (PSLC)
29 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
30 MOŢ PETRU (PSLC)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)