ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 182
din 27.05.2024
privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.849/20.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.850/20.05.2024 al Direcției Economice;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 46/06.02.2024 privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr. 75/29.02.2024, nr. 117/28.03.2024 și nr. 156/30.04.2024;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 19 alin. (2) și ale art. 49 alin. (4) și (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027, prin rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 46/06.02.2024 privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027, prin rectificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 46/06.02.2024 privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă rectificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Județului Arad, prin rectificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 46/06.02.2024 privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă rectificarea bugetului pe titluri de cheltuieli, articole și alineate Cap.61.02.05 - Protecție civilă și protecția contra incendiilor, Cap.68.02.05.02 - Asistență socială în caz de invaliditate, Cap.68.02.06 - Asistență socială pentru familie și copil, Cap.70.02.05.01 - Alimentare cu apă, Cap.84.02.03.01 - Drumuri și poduri și Cap.66.10.06.01 - Spitale generale, ale Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 46/06.02.2024 privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5.Se aprobă rectificarea bugetului general al Județului Arad pe anul 2024, prin rectificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 46/06.02.2024 privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6.(1)Cheltuielile prevăzute în bugetul Județului Arad pe anul 2024 reprezintă limitele maxime care nu pot fi depășite, iar modificarea lor se va face în condițiile legii.
(2)Angajarea, contractarea de lucrări, de bunuri şi servicii, precum și efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se face numai cu respectarea prevederilor legale, în limita creditelor bugetare aprobate şi în limita veniturilor încasate.
Art.7.Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică a Consiliului Județean Arad.
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad
-Trezoreria Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Direcția Tehnică Investiții a Consiliului Județean Arad
-Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 5.pdf
File Name
Referat.pdf
Raport.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 5 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 3 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
2 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
3 BOZGA DORU (PNL)
4 BUDĂU RUBEN (PSLC)
5 BULBUC IONEL (PNL)
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
7 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
8 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
9 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
10 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
11 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
12 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
13 MOŢ PETRU (PSLC)
14 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
15 ONESCU IRINA (PNL)
16 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
17 POP TALIDA (PNL)
18 POPA GAROFIŢA (PNL)
19 REMEŢAN FLORIN (PMP)
20 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
21 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
22 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
23 TRIPON FLORIN (PNL)
24 ULICI ION (PNL)
25 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)
26 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
27 LUCA SAMUEL (USR)
28 ORZA GHEORGHE (USR)
29 POP IOANA-ALINA (USR)
30 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
31 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
32 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
33 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)