ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 176
din 27.05.2024
privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 31 situat în imobilul din municipiul Arad, str. Blajului nr. 3, înscris în C.F. nr. 302160-C1-U23 Arad


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.548/16.05.2024 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.549/16.05.2024 al Direcţiei Economice;
-Adresa nr. 215/18.03.2024 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 11.471/15.05.2024;
-Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 302160-C1-U23 Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 182 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra apartamentului nr. 31 situat în imobilul din municipiul Arad, str. Blajului nr. 3, înscris în C.F. nr. 302160-C1-U23 Arad, ofertat spre vânzare la prețul de 65.000 Euro.
Art.2.Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemţiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2024, inclusiv pentru situaţiile în care imobilul monument istoric este vândut de mai multe ori.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcția Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat al Consiliului Judeţean Arad
-Doamna
-Domnul.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)