ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 181
din 27.05.2024
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.847/20.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.848/20.05.2024 al Direcției Economice;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 155/30.04.2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 58 alin. (1) lit. a Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți în sumă de 103.533,40 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Consiliul Județean Arad va asigura ordonatorilor de credite din subordine deschiderea de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor numai în limita repartizării excedentului.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică a Consiliului Județean Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Trezoreria Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Direcția Tehnică-Investiții a Consiliului Județean Arad
-Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Referat.pdf
Raport.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 5 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
3 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
4 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
12 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
13 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
14 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
15 MOŢ PETRU (PSLC)
16 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
17 ONESCU IRINA (PNL)
18 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
19 POP TALIDA (PNL)
20 POPA GAROFIŢA (PNL)
21 REMEŢAN FLORIN (PMP)
22 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
23 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
24 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
25 TRIPON FLORIN (PNL)
26 ULICI ION (PNL)
27 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)
28 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
29 LUCA SAMUEL (USR)
30 ORZA GHEORGHE (USR)
31 POP IOANA-ALINA (USR)
32 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
33 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)