ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 162
din 27.05.2024
privind aprobarea înființării unei linii de gardă în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.616/16.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.617/16.05.2024 al Direcției Tehnice Investiții;
-Adresa nr. 17.306/13.05.2024 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 11.236/13.05.2024;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 156/11.04.2023 privind înființarea unui număr de trei linii de gardă în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile Anexei nr. 2 pct. 13 la H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistentei medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile publice locale și către Primăria Municipiului București;
-Prevederile art. 22 alin. (4) și ale art. 38^1 din Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sistemul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 16 lit. b din Anexa la H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă înființarea în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad – Laboratorul de Cardiologie Intervențională a unei linii de gardă la domiciliu în specialitatea cardiologie intervențională.
Art.2.Liniile de gardă existente la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Tehnică Investiții a Consiliului Județean Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
13 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
14 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
15 LUCA SAMUEL (USR)
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
17 MOŢ PETRU (PSLC)
18 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
19 ONESCU IRINA (PNL)
20 ORZA GHEORGHE (USR)
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
22 POP IOANA-ALINA (USR)
23 POP TALIDA (PNL)
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
25 REMEŢAN FLORIN (PMP)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
29 TRIPON FLORIN (PNL)
30 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
31 ULICI ION (PNL)
32 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)
33 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)