ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 180
din 27.05.2024
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 153/30.04.2024 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 37/25.01.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale pe anul 2024 și a sumelor estimate pe anii 2025-2027


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.822/20.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.824/20.05.2024 al Direcției Economice;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 37/25.01.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2024 și a sumelor estimate pe anii 2025-2027;
-Hotărârea Consiliului județean Arad nr. 153/30.04.2024 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 37/25.01.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale pe anul 2024 precum și estimările pentru anii 2025-2027;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 4 lit. c din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024.
În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 153/30.04.2024 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 37/25.01.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale pe anul 2024 și a sumelor estimate pe anii 2025-2027 se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Compartimentul Venituri din cadrul Direcției Economice a Consiliului Judeţean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)