ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 174
din 27.05.2024
privind constituirea în favoarea Comunei Vladimirescu a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere pentru utilități asupra unor imobile aflate în proprietatea publică a Județului Arad


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.788/20.05.2024 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.789/20.05.2024 al Direcţiei Economice;
-Adresa nr. 7.070/20.05.2024 a Primăriei Comunei Vladimirescu, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 11.766/20.05.2024;
-Extrasele de Carte Funciară pentru informare nr. 328825 Vladimirescu și nr. 327481 Vladimirescu;
-Prevederile art. 27 alin. (2) lit. a din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 551 pct. 1, pct. 4 și pct. 6, art. 554 alin. (2), art. 621, art. 749, art. 751, art. 755 și art. 756 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 286 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 182 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.(1) Se constituie dreptul de uz și dreptul de servitute de trecere pentru utilități în favoarea Comunei Vladimirescu asupra imobilelor evidențiate în C.F. nr. 328825 Vladimirescu și C.F. nr. 327481 Vladimirescu, aflate în domeniul public al Județului Arad.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se constituie cu titlu gratuit pentru realizarea de către Comuna Vladimirescu a obiectivului de investiții „Extindere rețea de canalizare în localitățile Cicir și Mândruloc, Comuna Vladimirescu, Județul Arad”.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcția Tehnică Investiții a Consiliului Județean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Consiliului Judeţean Arad
-Primăria Comunei Vladimirescu.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Referat.pdf
Raport.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)