ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 286
din 29.09.2021
privind modificarea componenței Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie Arad


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.179/23.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.180/23.09.2021 al Compartimentului Contractare Servicii Sociale din cadrul Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport;
-Adresa nr. 36.782/14.09.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 20.434/14.09.2021;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 238/30.08.2018 privind aprobarea înființării pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a Echipei intersectoriale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie Arad și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 325/30.10.2018;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 13 alin. (4)-(8) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d, alin. (5) lit. b și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii;
-Prevederile pct. IV din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 49/2011 privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se modifică componența Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie Arad, prin înlocuirea domnului Botaș Radu cu domnul Binchici Bogdan, a doamnei Cojocariu Amalia Roxana cu doamna Milencovici Svetlana Zagorka și a doamnei Morari Mihaela cu domnul Popa Bogdan.
Art.2.Echipa intersectorială locală pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie Arad, în forma modificată conform art. 1, va avea următoarea componență:
-Macavei Sorin - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad - coordonator
-Codreanu Mihaela - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad - înlocuitor coordonator
-Binchici Bogdan - Inspectoratul de Poliție Județean Arad
-Bosoncea Valentin - Inspectoratul Județean de Jandarmi Arad
-Ghișe Ramona - Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad
-Milencovici Svetlana Zagorka - Inspectoratul Şcolar Județean Arad
-Ignuța Laura - Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad
-Popa Bogdan - Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Arad
-Mihuţa Marius - Fundația Umanitar Creștină Speranța – Casa Debora
-Stepan Raul Cristian – Fundația BNA-Humanitas.
Art.3.Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 325/30.10.2018 privind modificarea componenței Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie Arad se revocă.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad
-Inspectoratul de Poliție Județean Arad
-Inspectoratul Județean de Jandarmi Arad
-Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad
-Inspectoratul Şcolar Județean Arad
-Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad
-Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Arad
-Fundația Umanitar Creștină Speranța – Casa Debora
-Fundația BNA-Humanitas.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)