ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 291
din 29.09.2021
pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 143/28.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor privind „Programul pentru școli al României”


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.152/22.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.156/22.09.2021 al Direcției Economice;
-Adresa nr. 14.254/21.09.2021 a Primăriei Orașului Lipova, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 20.953/21.09.2021;
-Hotărârea Consiliului Local al Orașului Lipova nr. 49/07.04.2021 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția de produse lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuției acestora, în cadrul Programului pentru școli, pentru anii școlari 2021-2022, respectiv 2022-2023;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 143/28.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor privind „Programul pentru școli al României”;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 258/27.08.2021 privind aprobarea implementării Programului pentru școli al României în anul școlar 2021 - 2022;
-Prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
-Prevederile O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I.Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 143/28.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor privind „Programul pentru școli al României”, urmând a avea următorul conținut:
„Art.1.Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor privind „Programul pentru școli al României”, după cum urmează:

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2021
U.A.T.
Finanțare „Programul pentru școli”
Sume destinate finanțării Programului în perioada ianuarie - sfârșitul anului școlar 2020 -2021, conform Legii 15/2021
Sume destinate finanțării Programului în perioada septembrie - decembrie 2021, potrivit H.G. nr. 881/2021
Total sume destinate Programului
ianuarie-
decembrie 2021
Sume neangajate la data de 30.06.2021, potrivit raportărilor unităților administrativ-
teritoriale
Influențe
Județul Arad
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea Programului pentru școli al României
2831
3485
6316
3794
-309
Orașul Lipova
Sume defalcate din TVA repartizate consiliilor locale ale Județului Arad pentru finanțarea cheltuielilor privind Programul pentru școli al României
37
50
87
108
-58
TOTAL SUME ALOCATE PENTRU JUDEȚUL ARAD
2868
3535
6403
3902
-367

Art.II.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.III.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administrația Județeană a Finanţelor Publice Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Județean Arad
-Serviciul Venituri din cadrul Direcției Economice a Consiliului Judeţean Arad
-Primăria Orașului Lipova.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)