ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 171
din 27.05.2024
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.179/13.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.180/13.05.2024 al Direcției Tehnice Investiții și al Serviciului Guvernanţă Corporativă, Ajutor de Stat;
-Adresa nr. 242/08.05.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 10.938/08.05.2024;
-Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 8 alin. (3) lit. d^2 și art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 17 alin. (2) lit. d pct. 3-4 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se acordă mandat special domnului Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, pentru a vota pentru aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009 prin Actul Adițional nr. 24, în forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, județul Arad, înscrisă la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Actul Adițional nr. 24 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009 prin reprezentantul său legal, domnul Iustin Cionca, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat şi Transport din cadrul Consiliului Județean Arad
-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad
-Domnul Iustin Cionca.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
13 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
14 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
15 LUCA SAMUEL (USR)
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
17 MOŢ PETRU (PSLC)
18 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
19 ONESCU IRINA (PNL)
20 ORZA GHEORGHE (USR)
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
22 POP IOANA-ALINA (USR)
23 POP TALIDA (PNL)
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
25 REMEŢAN FLORIN (PMP)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
29 TRIPON FLORIN (PNL)
30 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
31 ULICI ION (PNL)
32 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)
33 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)