ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 173
din 27.05.2024
privind încadrarea sectorului de drum județean DJ 682C km 005+500-km 6+738 în categoria funcțională a drumurilor de interes local și trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vladimirescu a terenului aferent amplasamentului acestuia


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.281/14.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.282/14.05.2024 al Direcției Tehnice Investiții și al Direcției Economice;
-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vladimirescu nr. 61/30.04.2024 privind solicitarea Consiliului Județean Arad, declasificarea a 5 tronsoane de drum județean, în categoria de drum de interes local și cedarea tronsoanelor de drum din domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Vladimirescu;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 294 alin. (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Anexei nr. 4 pct. 1 la O.U.G. nr. 57/2019;
-Prevederile art. 12 alin. (2) și art. 13 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Anexei nr. 2.2. la H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice.

În temeiul art. 139 alin. (2) și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă încadrarea sectorului de drum județean DJ 682C km 005+500-km 6+738 în categoria funcțională a drumurilor de interes local.
Art.2.Se aprobă trecerea amplasamentului sectorului de drum județean DJ 682C km 005+500-km 6+738, cu datele de identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vladimirescu.
Art.3.Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al Județului Arad și evidențele contabile ale Consiliului Județean Arad se actualizează conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4.Predarea-preluarea sectorului de drum județean DJ 682C km 005+500-km 6+738 inclusiv a terenului aferent acestuia se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.5.Președintele Consiliului Județean Arad, prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad, va efectua demersurile necesare pentru actualizarea Anexei 2.2 la H.G. nr. 540/2000 conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică Investiții și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Tehnică Investiții a Consiliului Județean Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat al Consiliului Județean Arad
-Consiliul Local al Comunei Vladimirescu.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)