ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 95
din 31.03.2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 19/20 aprilie 2021


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 6.435/22.03.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 6.436/22.03.2021 al Serviciului Guvernanţă Corporativă, Ajutor de Stat şi Transport;
-Raportul privind numirile finale în procesul de numire a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A., înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 6.327/19.03.2021;
-Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 19/20.04.2021, înregistrat la Consiliul Județean Arad sub nr. 6.341/19.03.2021;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 111 alin. (2) lit. b și art. 137^1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 3 pct. 2 lit. b şi ale art. 29 alin. (1), alin. (3), alin. (9) şi alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Anexei nr. 1 b la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă lista scurtă cu candidații propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A., prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se acordă mandat special doamnei Garofița Popa, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru a vota în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20 aprilie 2021, ora 1400, pentru:
-desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A., dintre persoanele nominalizate în lista prevăzută la art. 1, pentru un mandat de 4 ani;
-stabilirea remunerației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
-stabilirea limitei maxime a remunerațiilor variabile ale membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2021 la 11.200 lei brut/membru;
-stabilirea limitei pentru asigurarea răspunderii profesionale a administratorilor la 20.000 lei/membru/an;
-încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A, în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Serviciul Guvernanţă Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-S.C. Aeroportul Arad S.A.
-Doamna Garofița Popa.

PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
File Name
Referat.pdf
Raport.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR-PLUS)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LAZĂR-ONESCU IRINA (PNL)
17 LUCA SAMUEL (USR-PLUS)
18 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
19 MOŢ PETRU (PSLC)
20 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
21 ORZA GHEORGHE (USR-PLUS)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR-PLUS)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
27 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR-PLUS)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)