ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 287
din 29.09.2021
privind aprobarea majorării patrimoniului public al Judeţului Arad aflat în administrarea Complexului Muzeal Arad ca urmare a unei investiţii puse în funcţiune în anul 2021


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.167/23.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.168/23.09.2021 al Direcției Tehnice-Investiții și al Direcției Economice;
-Contractul de administrare nr. 9.423/817/2007 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Complexul Muzeal Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 863 lit. a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. c, art. 286 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.139 alin. (3) lit. g și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se declară de interes public județean investiția aferentă unor bunuri aflate în domeniul public al județului Arad și în administrarea Complexului Muzeal Arad, cu datele de identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Patrimoniului public al Judeţului Arad se majorează cu investiția prevăzută la art. 1, în valoare de 3.037.361,85 lei.
Art.3.Contractul de administrare nr. 9.423/817/2007 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Complexul Muzeal Arad se modifică în mod corespunzător.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează DirecțiaTehnică-Investiții și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcția Tehnică-Investiții a Consiliului Județean Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Complexul Muzeal Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Referat.pdf
Raport.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
3 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
4 BOZGA DORU (PNL)
5 BUDĂU RUBEN (PSLC)
6 BULBUC IONEL (PNL)
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
9 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
11 CRIŞAN IOAN (PNL)
12 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
13 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
14 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
15 LUCA SAMUEL (USR)
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
17 MOŢ PETRU (PSLC)
18 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
19 ONESCU IRINA (PNL)
20 ORZA GHEORGHE (USR)
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
22 POP IOANA-ALINA (USR)
23 POP TALIDA (PNL)
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
25 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
26 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
27 TRIPON FLORIN (PNL)
28 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
29 ULICI ION (PNL)
30 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)