ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 296
din 29.09.2021
privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.354/24.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.355/24.09.2021 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 41/25.02.2021 privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 174/25.06.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad;
-Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 213/30.07.2021 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a, alin. (2) lit. c, art. 191 alin. (1) lit. a, alin. (2) lit. a, art. 409 alin. (3) lit. b și art. 518 alin. (1) lit. a, d și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 41/25.02.2021 privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 174/25.06.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad și Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 213/30.07.2021 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad se revocă.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Județean Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)