ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 289
din 29.09.2021
privind trecerea din domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Fântânele a unui imobil


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.069/22.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.070/22.09.2021 al Direcției Tehnice-Investiții și al Direcției Economice;
-Raportul nr. 19.005/26.08.2021 al Comisiei de evaluare pentru stabilirea valorii de inventar a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 308778 Fântânele;
-Extrasul C.F. nr. 308778 Fântânele, nr. cadastral 308778;
-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fântânele nr. 82/23.07.2021 privind solicitarea adresată Consiliului Județean Arad de trecere a unui imobil-teren înscris în C.F. nr. 308778 Fântânele având suprafața măsurată de 7.339 mp, din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al comunei Fântânele, județul Arad.
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. c, art. 286 alin. (4) și art. 294 alin. (2) și (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (2) și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă valoarea de inventar a imobilului-teren extravilan în suprafață de 7.339 mp, înscris în C.F. 308778 Fântânele, nr. cadastral 308778, aflat în patrimoniul public al Județului Arad, în sumă de 239.178,01 lei.
Art.2.Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei Fântânele a imobilului prevăzut la art. 1, cu datele de identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Imobilul se transferă în domeniul public al Comunei Fântânele pentru realizarea unor căi de acces și amenajare piste de biciclete.
Art.4.Patrimoniul public al județului Arad se diminuează cu imobilul prevăzut la art. 1.
Art.5.Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin încheierea unui protocol între părţile interesate.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică-Investiții și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Tehnică-Investiții a Consiliului Județean Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Consiliul Local al Comunei Fântânele.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)