ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 290
din 29.09.2021
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Militar Județean Arad asupra imobilului-teren și construcții situat în municipiul Arad, strada Lucian Blaga nr. 4-6


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.165/23.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.166/23.09.2021 al Direcţiei Tehnice-Investiţii și al Direcției Economice;
-Raportul de evaluare active imobilizate întocmit de către evaluator autorizat Faur Mariana Hortenzia, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 16.317/22.07.2021;
-Extrasul C.F. nr. 358133 Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 867-868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 76 și art. 77 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 35 lit. e din Legea nr. 45/1994, Legea apărării naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 108 lit. a, art. 173 alin. (1) lit. c şi alin. (4) lit. a, art. 286 alin. (1) şi alin. (3), art. 297-300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 1 din H.G. nr. 414/1997 pentru aprobarea Normelor maximale privind dotarea centrelor militare judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
-Prevederile Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul nr. 3.471/2008 al ministrului economiei și finanțelor.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 182 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă valoarea evaluată a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 358133 Arad, nr. cadastral 358133, în sumă de 4.197.170 lei.
Art.2.Se aprobă valoarea evaluată a imobilului-construcție înscris în C.F. nr. 358133 Arad, nr. cadastral 358133 -C1, în sumă de 231.445 lei.
Art.3.Se aprobă valoarea evaluată a imobilului-construcție înscris în C.F. nr. 358133 Arad, nr. cadastral 358133-C2, în sumă de 2.491.870 lei.
Art.4.Se aprobă valoarea evaluată a imobilului-construcție înscris în C.F. nr. 358133 Arad, nr. cadastral 358133-C3, în sumă de 25.910 lei.
Art.5.Se aprobă valoarea evaluată a imobilului-construcție înscris în C.F. nr. 358133 Arad, nr. cadastral 358133-C4, în sumă de 260.140 lei.
Art.6.Se aprobă valoarea evaluată a imobilului-construcție înscris în C.F. nr. 358133 Arad, nr. cadastral 358133-C5, în sumă de 430.360 lei.
Art.7.Valorile evaluate vor fi operate în evidențele contabile ale Consiliului Județean Arad, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art.8.Patrimoniul public al Județului Arad se majorează corespunzător valorii evaluate a imobilului-teren și construcții prevăzută la art. 1-6.
Art.9.Se constituie dreptul de administrare în favoarea Centrului Militar Județean Arad asupra imobilului-teren și construcții aflat în proprietatea publică a județului Arad, înscris în C.F. nr. 358133 Arad, situat în municipiul Arad, strada Lucian Blaga nr. 4-6, cu datele de identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.10.Imobilul va avea destinația de sediu al Centrului Militar Județean Arad.
Art.11.Centrul Militar Județean Arad va folosi imobilul-teren și construcții dat în administrare, având următoarele obligații:
a)Să folosească şi să dispună de imobilul primit în administrare, în condiţiile stabilite de lege;
b)Să asigure paza, protecţia şi conservarea imobilului, ca un bun proprietar;
c)Să respecte condițiile impuse de natura imobilului;
d)Să asigure reparațiile necesare Ia imobil, pentru buna funcționare a acestuia;
e)Să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și de celelalte acte normative în vigoare;
f)Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul act de transmitere;
g)Să restituie imobilul-teren și construcții, Ia data încetării dreptului de administrare, liber de orice sarcini, însoțit de toate documentele aferente utilizării acestuia;
h)Să efectueze urmărirea comportării în timp a construcţiilor primite în administrare pe toată durata administrării.
Art.12.Cheltuielile de întreținere și reparații ale imobilul, potrivit destinației acestuia, vor fi suportate din bugetul Județului Arad.
Art.13.Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare.
Art.14.Imobilul se predă în administrarea Centrului Militar Județean Arad la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.15.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică-Investiţii și Direcția Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.16.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică-Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Centrul Militar Județean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Referat.pdf
Raport.pdf
Anexa la Raport.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)