ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 297
din 29.09.2021
privind aprobarea Devizului general - faza Proiect tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiţie „Toţi împreună prin cultură şi mişcare, proiect de integrare a rromilor în societate”


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.461/27.09.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.462/27.09.2021 al Direcţiei Tehnice-Investiţii;
-Avizul nr. 18/27.09.2021 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 333/14.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate (S.F.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Toţi împreună prin cultură şi mişcare, proiect de integrare a rromilor în societate”;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 182 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă Devizul general - faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiţie „Toţi împreună prin cultură şi mişcare, proiect de integrare a rromilor în societate”, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică-Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică-Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Centrul Cultural Judeţean Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Referat.pdf
Raport.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)