ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 179
din 27.05.2024
privind aprobarea închirierii unor spaţii de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 11.425/15.05.2024 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 11.426/15.05.2024 al Direcţiei Economice;
-Adresa nr. 15.798/25.04.2024 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10.208/26.04.2024;
-Raportul de evaluare nr. 1.493 întocmit de către evaluator Faur Mariana Hortenzia;
-Contractul de administrare nr. 4.367/3.454/25.03.2011 încheiat între Județul Arad și Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit. b și art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 182 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, a spaţiilor aflate în patrimoniul Judeţului Arad şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Închirierea se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere cu perioade succesive de un an, cu acordul prealabil al Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Preţul minim de pornire a licitaţiei pentru fiecare spațiu supus închirierii, stabilit în euro/mp, este prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
Art.4.Chiria încasată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad se virează integral la bugetul Județului Arad.
Art.5.Licitația publică pentru închirierea spațiilor prevăzute la art. 1 se organizează de Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad în conformitate cu prevederile art. 332-347 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică a Consiliului Județean Arad și Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
28 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
29 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
30 TRIPON FLORIN (PNL)
31 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
32 ULICI ION (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)