ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 288
din 29.09.2021
privind însușirea documentațiilor cadastrale de alipire a unor imobile aflate în domeniul public al județului Arad


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 21.111/22.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
-Raportul de specialitate nr. 21.112/22.09.2021 al Direcției Tehnice-Investiții și al Direcției Economice;
-Extrasul C.F. nr. 301070 Moneasa, C.F. nr. 301071 Moneasa, C.F. nr. 301072 Moneasa, C.F. nr. 301073 Moneasa, C.F. nr. 301074 Moneasa, C.F. nr. 301075 Moneasa, C.F. nr. 301077 Moneasa, C.F. nr. 301078 Moneasa, C.F. nr. 301079 Moneasa și în C.F. nr. 301082;
-Extrasul C.F. nr. 301076 Moneasa, C.F. nr. 301080 Moneasa, C.F. nr. 301081 Moneasa și în C.F. nr. 301083 Moneasa;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 879 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 24 alin. (3) şi art. 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. c și art. 287 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se însușește documentația cadastrală de alipire întocmită pentru imobilele înscrise în C.F. nr. 301070 Moneasa, C.F. nr. 301071 Moneasa, C.F. nr. 301072 Moneasa, C.F. nr. 301073 Moneasa, C.F. nr. 301074 Moneasa, C.F. nr. 301075 Moneasa, C.F. nr. 301077 Moneasa, C.F. nr. 301078 Moneasa, C.F. nr. 301079 Moneasa și în C.F. nr. 301082 Moneasa aflate în domeniul public al județului Arad, prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se însușește documentația cadastrală de alipire întocmită pentru imobilele înscrise în C.F. nr. 301076 Moneasa, C.F. nr. 301080 Moneasa, C.F. nr. 301081 Moneasa și în C.F. nr. 301083 Moneasa aflate în domeniul public al județului Arad, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se exprimă acordul pentru înscrierea în cărțile funciare a suprafețelor rezultate din alipirea imobilelor prevăzute la art. 1 și art. 2, respectiv 2.380 mp și 952 mp.
Art.4.Se actualizează evidențele contabile ale Consiliului Județean Arad conform datelor de identificare ale imobilelor rezultate în urma documentaților cadastrale de alipire.
Art.5.Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al Județului Arad se actualizează în privința datelor de identificare ale imobilelor, conform noilor date cadastrale.
Art.6.Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică-Investiții și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Arad.
Art.8.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului - Județul Arad
-Direcția Tehnică-Investiții a Consiliului Județean Arad
-Direcția Economică a Consiliului Județean Arad
-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad.

PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa 1.pdf
Anexa 2.pdf
File Name
Raport.pdf
Referat.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOZGA DORU (PNL)
6 BUDĂU RUBEN (PSLC)
7 BULBUC IONEL (PNL)
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
10 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
12 CRIŞAN IOAN (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
16 LUCA SAMUEL (USR)
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
18 MOŢ PETRU (PSLC)
19 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
20 ONESCU IRINA (PNL)
21 ORZA GHEORGHE (USR)
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
23 POP IOANA-ALINA (USR)
24 POP TALIDA (PNL)
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
26 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
27 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 REMEŢAN FLORIN (PMP)
32 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
33 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)